Warunkiem dokonania zamiany jest:

  • posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany (np. najem);
  • brak zaległości z tytułu czynszu oraz innych opłat za używanie lokalu, stanowiącego przedmiot zamiany. Warunek określony w pkt 2 może zostać spełniony poprzez zawarcie umowy przejęcia długu lub umowy przejęcia części długu.

 

Wśród wielu korzyści z dokonania zamiany, do najważniejszych zaliczają się:

  •  dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych najemcy;
  •  częściowa bądź całkowita spłata zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia;
  •  uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;
  •  możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;
  •  możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu mieszkania;
  •  możliwość zamieszkania przez osobę niepełnosprawną w lokalu bez barier architektonicznych;